แบบประเมิน : โรงแรมสมัครเข้าร่วม โครงการพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 14 วัน
 
DOWNLOAD I ศูนย์ข้อมูล COVID - 19 วศ. I Login
   
ชื่อโรงแรม
   
วันที่ติดตามประเมิน
   
จำนวนห้องที่ได้รับใบอนุญาต  
   
ประเภท
   

โปรดระบุเครื่องหมาย ลง ในช่องข้อความที่ตรงกับการประเมิน
หัวข้อประเมิน การประเมิน
หมวด 1 โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม ผ่าน ไม่ผ่าน N/A รายละเอียดการประเมิน
1.1) โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน
1.2) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่นระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ  
1.3) ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนหรือไม่เป็นระบบท่อส่งลมเย็นร่วม

1.4) ท่อระบายน้ำ ทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม  

1.5) มีระบบโทรศัพท์ สื่อสาร และ CCTV  

1.6) ระบบสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ Telemedicine เพื่อการบันทึกอุณหภูมิร่างกาย และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์

1.7) ห้องปฏิบัติการสื่อสารระหว่างโรงแรมและรัฐ *