ผลงานวิชาการ : กองวิศวกรรมการแพทย์

Home : กลับหน้าหลัก
 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
การจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
แบบประเมินตนเองด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาลเบื้องต้น
การควบคุมกำกับ อำนวยการออกแบบ และการติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
โครงการสำรวจจุดเสี่ยงด้านอาคารและสภาวะแวดล้อมในสถานพยาบาล เพื่อสร้างกลไกด้านวิศวกรรมเฝ้าระวังฯ
กลไกด้านวิศวกรรม เฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
รถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ